Obsah

Bezplatné semináře JTDJ

3. 10. Most

4. 10. Kladno

23. 10. Brno

24. 10. Zlín

25. 10. Frýdek-Místek

13. 11. Náchod

14. 11. Liberec

15. 11. Praha

Chci se zúčastnit

Konference Ostrovy života

19.-20. listopadu 2018

Brno, hotel Holiday Inn

Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu
 • Chci se zúčastnit

  ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

  ZPRÁVY PND TV

  Kontakt

  Pro náš dům, z.s.

  Veveří 102

  616 00 Brno

  www.pronasdum.cz

  www.ospronasdum.cz

  Odběr zpravodaje

  Co při kontrole bytového domu nepřehlédnout?

  Kontroly a revize můžeme rozdělit do dvou základních skupin.

  První skupina jsou ta technická zařízení a prvky, které podléhají zákonným požadavkům. Toto téma se týká zejména:

  • Elektrických a plynových rozvodů a zařízení
  • Vyhrazených zdvihacích zařízení - výtahů
  • Hromosvodů
  • Domovních kotelen a tlakových nádob
  • Požární bezpečnosti
  • Spalinových cest

  Povinnosti včetně termínů jsou zpracovány ve článku Přehled kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek TZB, který naleznete mimo jiné na našich stránkách www.pronasdum.cz

  Je důležité upozornit, že kontrolám a revizím podléhají i zařízení umístěná v bytových jednotkách. V tomto případě za jejich dodržování ručí nájemník, respektive vlastník.

  "Povinnosti" nájemníků a majitelů bytů

  Podle předpisů by se dalo usuzovat, že povinnost provádět revize a kontroly se vztahuje pouze na právnické osoby (organizace) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, tj. v našem případě majitelé bytových domů (SVJ, BD) a SBD.

  Ovšem zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen: „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám."

   Dále se pak pro plynová zařízení v § 62 odst. 2 bodu f) uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.„

  Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru elektrické energie nebo plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem. Chrání tím především sebe, před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.

  Druhá skupina představuje ty technické prvky, konstrukce a části, které výše uvedeným legislativním kontrolám a revizím nepodléhají.

  Jedná se zejména o:

  • Obvodový plášť
  • Okna a dveře
  • Střechu
  • Základy
  • Balkony a lodžie, zejména zábradlí
  • Rozvody vody a odpadů
  • Odvod dešťové vody
  • Vstupní prostory včetně vstupních schodišť a jejich zábradlí
  • Společné prostory
  • Datové a slaboproudé rozvody

  Těmto prvkům doporučujeme obdobnou péči jako těm v první skupině. Protože u těchto není zákonem, či normou stanoven termín, kdy provádět kontroly, doporučujeme kontrolovat průběžně, minimálně jednou za rok v rámci pravidelné správy a údržby budovy.

  Je také dobré tuto kontrolu provést v případě výrazných povětrnostních událostí, jako je bouřka se silným větrem, případně krupobitím, po přívalových, nebo dlouho trvajících deštích, nebo velmi dlouho trvajícím suchu a po období silných mrazů.

  Doporučujeme zaměřit se zejména:

  • Kontrolu mechaniky, seřízení a těsnost (těsnění) oken, dveří a vstupů na střechu
  • Průchodnost svodů a odvodů dešťové vody
  • Vizuální kontrolu prvků pláště, kde sledujeme případné změny, jako jsou pukliny, trhliny, vodní zátoky, výskyt řas, tmavé pruhy a podobně – avizují potenciální nebezpečí
  • Ukotvení zábradlí, hromosvodu a ostatních dodatečných prvků montovaných na plášť – antény, satelity, atp.
  • U plochých střech – oplechování, pukliny, mechanická poškození a "louže" v ploše střechy
  • Jednou za cca 3 roky – infračervená termografie
  • Jednou za cca 5 let – mytí, oprava mikro puklin a puklin, obnovení ochranného nátěru, oživení barev

  Jistě tušíte, že tyto kontroly je v průběhu roku u mnohých konstrukčních částí potřebné realizovat v průběhu roku vícekrát. Jsou to ty části, které jsou nejvíce ohrožovány počasím.

  Kontrola technického stavu budovy výrazně přispívá ke snižování nákladů s odstraňováním potenciálních závad. Jednoznačně totiž platí, že odstranění závady v jejím zárodku vzniku je nepředstavitelně levnější, než závady, která se rozvinula v plné své šíři.

  Pravidelná technická správy domu také naplňuje jednu z podmínek péče řádného hospodáře dle §159 zákona č. 89/2015 Sb. občanský zákoník.

  Autor: PeN